Všeobecné obchodní podmínky

V těchto všeobecných obchocních podmínkách (dále jen "VOP") se dozvíte podmínky vzájemné smlouvy (dále jen "Smlouva"), kterou spolu uzavíráme v momentě, kdy vytvoříte objednávku produktů nebo služeb (dále jen "Nabídka") buď na tomto webovém rozhraní (dále jen "Web") pohybliveobrazky.cz, anebo písemnou objednávkou služeb například přes e-mail.

I. OBSAH

I. OBSAH

II. KDO JE KDO A JAKOU UZAVÍRÁME SMLOUVU

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

IV. CENA PRODUKTŮ A  OPAKOVANÉ PLATBY

V. DODÁNÍ

VI. FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU A AUTORSKÁ PRÁVA

VII. LICENCE DATABANKY

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

IX. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

X. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

XI. ZÁVĚREM

II. KDO JE KDO A JAKOU UZAVÍRÁME SMLOUVU?

1. KDO JE PRODÁVAJÍCÍ?

Lenka Pukančíková (dále jen "Prodávající")

IČ:                              88212254

Sídlo:                         Tovární 82, 26601 Beroun

E-mail:                       lenka(@)pohybliveobrazky.cz

Telefon:                      00420702061691

Nejsem plátcem DPH

2. KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webu nebo e-mailu či jiné platformy pro zasílání zpráv (např. Facebook messenger) uzavře kupní smlouvu s Prodávajícím. Při koupi e-booků se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem).

Kupujícím může být jak spotřebitel (viz níže), tak podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

3. KDO JE SPOTŘEBITEL?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. 

4. JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME?

Na prodej Nabídky je uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím Webu nebo e-mailu je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní nebo závaznou písemnou objednávkou přes e-mail nebo jinou platformu pro psaní zpráv) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP.

5. CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

6.  CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme Web nebo e-mailové služby. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

7. JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

1. Jako Kupující objednáváte produkty přes Web, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře, anebo přes e-mail zaslaný na lenka@pohybliveobrazky.cz nebo přes Facebook messenger tím, že projevíte závazný zájem o zahájení spolupráce.

2. POPIS NABÍDKY

Na Webu najdete podrobný popis nabízených kurzů, databanky a služeb, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ

Pro objednání Nabídky přes Web slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte své kontaktní údaje. Nejméně je při nákupu nutné vyplnit jméno, příjmení, e-mail a zemi, abychom vám mohli vystavit zjednodušený daňový doklad a zároveň postupovat v souladu se zákonem o reverse change č. 235/2004 Sb.. V případě potřeby je kdykoli možné ve formuláři zvolit možnost vystavit plnohodnotnou fakturu, kterou si můžete uložit do daňové evidence nebo do účetnictví.

Kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku" dochází k závazné objednávce z vaší strany a k uzavření smlouvy na období, které jste si při objednávce zvolili. Za několik minut se vám vystaví zálohová faktura se splatností 7 dnů, která slouží jako potvrzení objednávky a podklad pro úhradu. Po spárování vaší platby se zálohovou fakturou se následně automaticky vystaví konečná faktura, která se odešle na váš e-mail. Pokud fakturu nenajdete ani ve spamu, není problém nás kontaktovat, rádi vám ji zašleme znovu.

Při individuálním uzavření Smlouvy v případě služby na míru vystavuji fakturu ručně zpravidla po odsouhlasení finálního produktu. V tomto případě vystavuji plnohodnotnou fakturu, kde uvádím veškeré náležitosti jako je jméno, příjmení, plnou adresu, e-mail, a případně také IČ a DIČ (IČ DPH). Fakturu je možné vystavit i dříve před dokončením slubžy, ale pouze po předchozí oboustranné dohodě. Splatnost faktury je 7 dní.

Objednané produkty obdržíte vždy až po úhradě objednávky. Zpravidla se produkty zasílají automaticky, v individuálních případech je zasílám ručně přes úschovnu nebo jiným způsobem, který vám bude vyhovovat, o čemž budete vždy předem informováni.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I. těchto VOP.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

Objednávat produkty přes Web anebo e-mail je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

IV. CENA PRODUKTŮ A OPAKOVANÉ PLATBY

1. CENA PRODUKTŮ

Na webovém rozhraní je uvedena cena za tarify pro členství v Pohyblivék klubu i za individuální služby. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním služby nejsou, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou, pokud budou splněné podmínky v ceníku. V případě, že by dodaná služba překročila rozsah slíbených podmínek uvedených v ceníku, a tím by se navýšila cena, informuje dodavatel o této skutečnosti spotřebitele předem a zjistí, zda spotřebitel s navýšením ceny souhlasí. Pokud spotřebitel nebude souhlasit s navýšením ceny, je dodavatel povinen snížit rozsah poskytnutých služeb.

V případě nákupu členství v Pohyblivém klubu platí cena uvedená na objednávkové stránce po celou dobu členství. Pokud se pro nové zákazníky cena na objednávkové stránce zvýší, stávajících zákazníků čerpajících předplacené služby se to nedotkne v průběhu předplaceného období. Při prodloužení členství se ale nová cena promítne do faktury. To znamená, že prodloužení členství může mít vyšší cenu, než předchozí předplacené členství. O této skutečnosti bude Kupující informován týden před automatickým prodloužením členství.

2. PLATNOST CENY

Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. DODÁNÍ PRODUKTU

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY

Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

Platební kartou - Tento způsob platby je k dispozici u prodeje členství v Pohyblivém klubu. Při prvním objednání členství platební kartou dojde k otevření členství na uvedené období a po uplynutí předplaceného období dojde k automatickému prodloužení členství stržením platby z karty podle aktuální ceníkové ceny. Týden před automatickým prodloužením je Kupující upozorněn e-mailem, že se blíží prodloužení a bude informovaný také o aktuální ceně. Pokud si nepřeje prodloužit členství, kontaktuje Prodávajícího a ten automatické prodloužení zruší.

Bankovní převod - Tento způsob platby je k dispozici pro Kupující, kteří si objednají individuální službu na míru jako je například tvorba Promo videa.

5. OPAKOVANÉ PLATBY

V případě objendání členství v Pohyblivém klubu jsou nastavené opakované platby, což znamená, že po uplynutí předplaceného období dojde k automatickému obnovení členství stržením platby z karty. K tomu dojde pouze v případě, že Kupující uhradil členství přes platební kartu, a pokud k tomu dal souhlas, který neodvolal (viz odstoupení od smlouvy).

Týden před strhnutím platby z karty bude Kupující upozorněn, že dojde k automatickému prodloužení tarifu a bude se tak moci rozhodnout, zda chce v tarifu pokračovat nebo ne.

V případě, že Kupující uhradil členství přes bankovním převodem nebo později po objednávce z e-mailu platební bránou, pak ke stržení platby z účtu nedojde, ale dorazí mu zálohová faktura na další období, kterou bude mít možnost opět uhradit bankovním převodem.

6. SPLATNOST KUPNÍ CENY

Kupní cena je splatná do 7 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. (jedná se o ustanovení, podle kterého nemusí kupující kupní cenu zaplatit, dokud nemá možnost si věc prohlédnout)

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. DODÁNÍ

1. ZPŮSOB DODÁNÍ

Při objednání služby bude výsledný produkt po úhradě služby zaslán na e-mailovou adresu Kupujícího například přes Úschovnu, případně jiný kanál, který si mezi sebou Prodávající a Kupující domluví.

Při objednání členství v Pohyblivém klubu bude Kupujícímu na e-mailovou adresu, kterou uvedl při objednávce, odeslán e-mail s přístupovými údaji do členské sekce na webu, kde bude mít přístup k předplacenému obsahu.

Obsah bude přístupný pouze po dobu, po kterou má Kupující zaplacený tarif. Po uplynutí této doby bude obsah přístupný nadále pouze v případě, že Kupující prodlouží členství v klubu. Pokud členství neprodlouží, obsah se znepřístupní.

2. DODACÍ LHŮTA

Produkt, který je výsledkem individuální spolupráce, bude dodán do 7 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. 

Předplacené členství v Pohyblivém klubu bude zpřístupněné na Webu do několika minut od uhrazení členského poplatku. Může se stát, že dojde k technickému problému a Kupujícímu nedorazí e-mail s přístupy nebo spadne do spamu. V takovém případě Kupující kontaktuje Prodávajícího s informací, že mu nebyl umožněn přístup a Prodávající je povinen Kupujícímu umožnit přístup s pomocí ručního nastavení účtu Kupujícího.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU

U videí nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

4. FACEBOOK SKUPINA

Členství ve Facebookové skupině Pohyblivé obrázky - klub je podmíněno členstvím v jednom z tarifů v Pohyblivém klubu. Tato skupina je bonusem k tarifům, nejedná se o nedílnou součást tarifů. Pokud tedy někdo bude porušovat zásady komunity, může být ze skupiny vyloučen, i přesto, že uhradil poplatek za členství v klubu. Stejně tak Prodávající není schopen zaručit fungování aplikace 3. strany, to znamená, že kdyby došlo k blokování Facebook účtu Prodávajícího a nemohl by tak spravovat Facebookovou skupinu, nelze žádat náhradu z ceny.

VI. FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU A AUTORSKÁ PRÁVA

1. Digitální obsah (produkt na míru nebo členství v Pohyblivém klubu) zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s hudbou nebo videi a s obsahem umístěným na internetu. Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej přeprodávat dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

VII. LICENCE DATABANKY

CO JE POVOLENO

 1. Všechna média z databanky můžete moci používat komerčně. To znamená, že můžete danou položku použít v příspěvcích na firemních stránkách, v propagačních videích a podobně a to dokonce i v produktech, které budete dále prodávat svým klientům.
 2. Pokud děláte grafické nebo asistentské služby, můžete položky z databanky využívat pro své klienty, aniž by oni museli vstoupit do databanky a tím zvednete hodnotu své služby.
 3. Položky můžete libovolně upravovat (stříhat, ořezávat, zkracovat, kombinovat, přetvářet...).
 4. Nemusíte nikde uvádět odkaz na databanku ani na autory obsahu.
 5. Grafiku můžete využít k tisku k libovolného počtu kopií.
 6. Hudbu můžete využívat jako podkres pro svá marketingová videa, podcasty, kurzy, meditace, vlogy a podobně.
 7. Stejně tak můžete skladby využít pro taneční vystoupení nebo pro lektorování nějakých pohybových kurzů nebo jako podkres při masáži.
 8. Položky můžete použít pro vytvoření svého merche, můžete tedy například použít obrázek a s vaším textem ho vytisknout na tričko nebo hrneček apod. a prodávat to svým fanouškům. Stejně tak můžete například nějakou grafiku využít pro potisk obálky bloků a tyto bloky potom prodávat.
 9. Můžete stahovat neomezené množství položek a používat je opakovaně v období, které máte předplaceno. Pokud zrušíte členství v databance, můžete používat hotová díla, která jste vytvořili během svého členství, ale nemůžete vytvářet nová díla z položek, které jste si stáhli do počítače během placeného období.

 

CO JE ZAKÁZÁNO

 1. Nesmíte vystupovat jako autor dané položky, ani to tak nesmí vyznívat. Například nemůžete vložit samotnou hudbu na Youtube bez další přidané hodnoty. Pokud ale natočíte sebe nebo tam bude nějaký text nebo budete prezentovat svou fotografickou práci, není problém hudbu zveřejnit na vašem kanále.
 2. Nesmíte přeposílat samostatné položky jiným lidem. Pokud například pracujete na zakázce pro klienta, můžete využít položky z databanky pro vytvoření konečného produktu, který svému klientovi prodáte, ale klient nesmí mít možnost použít jednotlivé položky konečného produktu později k vytvoření nového produktu. Můžete tedy klientovi vytvořit příspěvek na sociální sítě z jednotlivých položek z databanky a fakturovat si své služby, ale nemůžete poslat jednotlivé položky klientovi, aby si příspěvek vytvořil sám. Nebo mu například můžete pomoci vytvořit meditaci a zaslat mu konečné dílo, ale nemůžete mu zaslat samotnou hudbu, aby si kdykoliv mohl vytvořit meditaci sám s touto hudbou.
 3. Nesmíte přeprodávat samostatné položky z databanky nebo je někam umisťovat k dispozici jiným lidem bez přidané hodnoty. Například nemůžete stáhnout z databanky pozadí a přeprodávat ho tak, jak jste ho stáhly, ale můžete k němu přidat další grafiku a text a toto prodat jako svou práci pro klienta.
 4. Nemůžete vytvářet z položek z databanky šablony na hromadný prodej. To znamená, že nemůžete vytvořit například předpřipravené šablony pro sociální sítě, které se skládají z položek z databanky, a prodávat je opakovaně jakýmkoliv zájemcům. Ale můžete vytvořit šablonu na míru a prodat ji svému jednomu klientovi jako mustr pro příspěvky, který bude opakovaně používat. Váš klient ale nemůže mít možnost manipulovat s jednotlivými položkami v šabloně, musí používat hotovou grafiku tak, jak jste ji připravili. Stejně tak nemůžete vytvářet například znělky z položek z databanky a prodávat je například v e-shopu, ale můžete vytvořit znělku na míru svému klientovi, který ji následně bude opakovaně používat pro své podcasty bez vaší další asistence.
 5. Můžete ale například vytvořit meditaci s hudbou z databanky a tu potom hromadně prodávat. Rozhodující kritérium je to, jestli je produkt určený ke spotřebě (poslech meditace, kurz, nošení trička...) - tam je hromadný prodej v pořádku, nebo jestli je určený k tomu, aby si ho klienti dál sami upravovali a používali pro svůj marketing (šablony pro příspěvky) - tam hromadný prodej v pořádku není.
 6. Položky z databanky není možné využít v televizi nebo v rádiu. Možný je pouze podcast. Pokud byste si přáli využít položky v těchto médiích, můžete mě kontaktovat, abychom se domluvili na navýšení licence.
 7. Položky z databanky nemůžete použít pro registraci ochranné známky, protože pak by tu danou věc nesměl vyžívat už nikdo jiný. Můžete položky využívat v logu, pokud logo nebude registrováno jako značka.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Kupující právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy.

V případě objednání jednoho z tarifů Pohyblivého klubu může Kupující odstoupit nejen při první objednávce, ale i při dalším prodloužení členství a to do 14 dnů od strhnutí platby z karty za následující období. Tato možnost se týká případu, kdy dojde ke stržení platby z karty, netýká se případu, kdy Kupující aktivně uhradí prodloužení členství bankovním převodem nebo platební kartou.

Po uplynutí lhůty 14 dnů od objednávky nebo prodloužení členství již není možné žádat platbu zpět a to ani poměrnou část po určité době členství.

Prodloužení členství na další období je možné zrušit kdykoliv v průběhu členství. Pro zrušení prodloužení je potřeba kontaktovat Prodávajícího na e-mailu lenka@pohybliveobrazky.cz a informovat ho, že Kupující si nepřeje pokračovat v členství v Pohyblivém klubu a odvolává svůj souhlas s opakovanými platbami. Prodávající je následně povinen zrušit automatické prodlužování a zastavit plánované stržení platby z karty. Pokud by přesto nedopatřením ke stržení platby z karty došlo, je Prodávající povinen neprodleně vrátit celou strženou částku zpět na účet Kupujícího.

Souhlas s opakovanými platbami (strháváním platby z karty na další období) může Kupující kdykoliv odvolat bez ohledu na to, jestli si přeje v členství pokračovat nebo ne. Je tedy možné zrušit opakované platby, ale dále pokračovat v členství k Pohyblivém klubu bez automatického prodlužování členství.

Pokud Kupující neuhradí první objednávku platební kartou nebo pokud odvolá souhlas s opakovanými platbami a zároveň nezruší členství, pak při prodloužení nedojde ke stržení platby z karty, ale zašle se týden před koncem členství zálohová faktura, ve které jsou údaje pro úhradu členství na další období. V případě, že Kupující zálohovou fakturu uhradí, vystaví se mu konečná faktura a dojde k prodloužení členství na další období. V případě, že Kupující prodlužovací zálohovou fakturu neuhradí, dojde za 30 dní k automatickému stornování faktury a za 7 dní dojde k uzavření přístupů do členské sekce na webu a do Facebookové skupiny.

V případě individuální spolupráce, kdy vytvářím produkt na míru podle požadavků není vrácení platby možné, protože produkt vytvářím a vylepšuji v rámci spolupráce podle připomínek Kupujícího.

2. V případě, že by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě celé ceny ani do 30 dnů  po její splatnosti, Smlouva se ruší a zálohová faktura bude automaticky stornována. V případě, že jsme od vás obdrželi před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátíme vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

3. Jak vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

IX. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

X. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese lenka(@)pohybliveobrazky.cz

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který najdete na tomto odkazu.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. 

4. Tyto VOP jsou účinné od 21.12.2021